top of page

Vedtægter

for
Fotoklub264o
Hedehusene


§ 1.


Foreningens navn er Fotoklub2640 og er hjemmehørende i Høje-Taastrup kommune.


§ 2.


Foreningens formål er at hjælpe og støtte medlemmerne i fotografisk henseende, dels ved at afholde af klubmøder og dels foredrag fra eksterne kilder.
Foreningens formål er læren, om den grundlæggende foto teknik, det simple, samt enkelt billedredigering.
Desuden ved udflugter/arrangementer, konkurrencer, saglig kritik, og ved at søge at skabe et godt venskabeligt samvær, således at medlemmerne også indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden med råd og vejledning.


§ 3.


Som medlem af foreningen kan optages enhver person med bopæl i Høje-Taastrup kommune.

§ 4.


For medlemskab i foreningen betales et årligt kontingent på mindst kr. 100,00. Størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling, denne afholdes inden udgangen af marts måned.
Ved flere medlemskaber fra samme husstand betales samme kontingent.
Kontingent betales forud to gange om året og med forfald ved udgangen af April og Oktober måned.

§ 5.


Et medlem, der er i restance, har ingen stemmeret, skyldes mere en to måneder ophører medlemskabet.

§ 6.


Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis bestyrelsen mener at et medlem modarbejder klubbens formål eller på anden måde gør klubben skade. En eksklusion skal meddeles skriftlig til medlemmet. Samtidig med eksklusionen, skal den ekskluderede gøres bekendt med, at eksklusionen behandles på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har adgang og taleret for at kunne anke sagen.

Udtræder / ekskluderes et medlem af foreningen har denne ikke på noget tidspunkt krav på andel af foreningens formue.

§ 7.


Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og bestyrelsen varetager den daglige drift. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Bestrelsens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab.

5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af bestyrelses suppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af revisor suppleanter
11. Eventuelt


Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftlig / på mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet under pkt: 6. skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

§ 8.


For vedtægtsændringer eller tilføjelser kræves der mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget på den ordinære generalforsamling.
I tilfælde af stemmelighed indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det er almindelig flertal der er afgørende.

§ 9.


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af de stemmeberettede medlemmer skriftlig stiller motiveret begæring herom til formanden.

§ 10.


Bestyrelsen består af formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen som et selvstændigt punkt på dagsorden.
På ulige år er formand på valg.

Kasserer og et bestyrelsesmedlem på lige år.

Formanden og kasserer kan ikke være samme person.
Bestyrelses suppleanter er ligesom revisor og revisor suppleanter på valg hvert år.
Revisor og suppleanter kan ikke være fra bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Valgbare til posterne er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, under ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsens arbejdet er ulønnet.

§ 11.


Foreningen tegnes af formanden.
Ved dispositioner vedrørende foreningens pengemidler kan formanden kun i forening med kassereren forpligte foreningen.

§ 12.


Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Foreningens regnskab skal føres efter god regnskabsmæssig skik.
Årsregnskabet skal fremsendes skriftlig / mail med revisorens påtegning sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Alle ydelser vil, med mindre bestyrelsen beslutter andet, være at indbetale til kassereren gennem netbank.
Kontingentbetaling skal registreres på en sådan måde, at denne samtidig kan fungerer som medlemskartotek.

§ 13.


Foreningen kan kun opløses hvis 3/4 del af medlemmer stemmer herfor.
Opløses foreningen skal alle økonomiske forpligtelser være afviklet, tilbageværende midler tilfalder almennyttige / velgørende formål.

 

§ 14.


Denne vedtægt vil til enhver tid være underlagt "Lov om Folkeoplysningen".
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling.


Fløng 31. oktober 2014

bottom of page